Normas Aula Madruga curso 2022/23

 1. Tódos os usuarios deste servizo deberán aboar o importe nos primeiros 15 días do mes seguinte, exclusivamente por transferencia bancaria Abanca ES07 2080 5133 5630 4000 5149. A factura de Xuño pagaráse xunto coa de MAIO
 2. Todos os usuarios que queiran vir algún día a máis,( pagarán o mesmo prezo), deberán avisar al menos con 3 días de antelación tanto no servicio de comedor coma no de madrugadores.
 3. As tarifas deste curso son:
  Aula matinal con almorzo 2.75€
  Aula matinal sen almorzo 2.50€
  Esporádicos 4€
 4. Será motivo de baixa no servizo se non se cumpre cos pagos.
 5. Non se farán devolucións.
 6. Para darse de baixa ou cambiar os días do servizo, hai que avisar por adiantado antes do día 25 do mes anterior.
 7. O servizo comeza as 7:30h e remata as 9h, a entrada será acompañado dun adulto ata a porta do comedor
 8. Os adultos responsables de traer o/as neno/as solo poderán acceder a o servizo pola porta do comedor sen traspasala.
 9. Os nen@s que non se comporten axeitadamente, tanto co resto do alumnado, coma co persoal, serán advertid@s e se avisará á Dirección do Colexio para que tome as medidas oportunas; se as faltas son repetitivas ou graves poderáse solicitar a súa expulsión ante a Comisión de Convivencia e o Consello Escolar.
 10. Calquera incumprimento reiterado destas normas, terá como consecuencia a baixa do servizo no mes natural a seguir dos incumprimentos.
 11. Non se pode traer baixo ningún concepto comida de fóra (tampouco tartas de aniversario, biscoitos, etc). A comida da aula madruga é suficiente.
 12. Calquera incidencia entre pais/nais/titores cas monitoras será comunicada á ANPA
Compartir