Normas Aula Madruga curso 2023/24

NOTIFICACIONS DE MADRUGA 604083485

 1. Tódos os usuarios deste servizo deberán aboar o importe nos primeiros 15 días do mes seguinte, exclusivamente por transferencia bancaria Abanca ES07 2080 5133 5630 4000 5149. A factura de Xuño pagaráse xunto coa de MAIO.
 2. Todos os usuariosque queiran vir algún día a máis,( pagarán o mesmo prezo), deberán avisar al menos con 3 días de antelación tanto no servicio de comedor coma no de madrugadores.
 3. As tarifas deste curso son: Aula matinal con almorzo 2.75€ , sen almorzo 2.50€ e esporádico 4€..
 4. Será motivo de baixa no servizo de aula Madruga se non se cumpre cos pagos.
 5. Se un/ha nen@ vai faltar ou necesita algún día dieta branda, ten a obriga de avisar de antemán a ANPA, no teléfono 604083485, o día antes ou, antes das 7:30 h do mesmo día.
 6. Se @ nen@ presenta cadro de intolerancia alimentaria, ou que polas súas condicións sanitarias teña que levar unha dieta especial, os seus pais/nais/titores deberán comunicarllo a ANPA e traer xustificante médico.
 7. FARANSE DEVOLUCIÓNS CON PREVIO AVISO (ANTES DAS 7.30) E CON XUSTIFICANTE MÉDICO
 8. É obrigatorio avisar tamén ao centro dos cambios no servizo ; xa que a xestión da ANPA é independente da do centro.
 9. Para darse de baixa ou cambiar os días do servizo, hai que avisar por adiantado antes do día 25 do mes anterior.
 10. O servizo de Aula Madruga comeza as 7:30h e remata as 9h, a entrada será acompañado dun adulto ata a porta do comedor.
 11. Na aula de madrugadores os adultos responsables de traer o/as neno/as solo poderán acceder a o servizo pola porta do comedor sen traspasala.
 12. Os nen@s que non se comporten axeitadamente, tanto co resto do alumnado, coma co persoal, serán advertid@s e se avisará á Dirección do Colexio para que tome as medidas oportunas; se as faltas son repetitivas ou graves poderáse solicitar a súa expulsión ante a Comisión de Convivencia e o Consello Escolar.
 13. Calquera incumprimento reiterado destas normas, terá como consecuencia a baixa do servizo no mes natural a seguir dos incumprimentos.
 14. Non se pode traer baixo ningún concepto comida de fóra (tampouco tartas de aniversario, biscoitos, etc).
 15. Calquera incidencia entre pais/nais/titores cas monitoras será comunicada á ANPA.
Compartir